Skip to main content

Statut HKS-a

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/14), Skupština
Hrvatskog kinološkog saveza , održana 14.03.2015. godine donijela je

STATUT HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o
– nazivu i sjedištu,
– zastupanju,
– izgledu pečata,
– području djelovanja sukladno ciljevima,
– djelatnostima koima se ostvaruju ciljevi,
– načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza,uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
– tijelima Savezanjihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
– izboru i opozivu likvidatora Saveza,
– prestanku postojanja Saveza,
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,
– postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza,
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza,
– te drugim pitanjima od značaja za Savez.

Članak 2.
Hrvatski kinološki savez je jedina nacionalna i središnja krovna kinološka udruga u koju se zbog značenja kinologije u Republici Hrvatskoj, njene promidžbe, a poglavito uzgajanja, školovanja, ocjenjivanja i zaštite čistokrvnih pasa te osposobljavanja stručnog kinološkog kadra, udružuju kinološke udruge u svojstvu pravnih osoba radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkih ciljeva i interesa (u daljnjem tekstu članice), koje su registrirane pri nadležnom tijelu državne uprave, kao i druge udruge s istim interesima i zadaćama.
HKS predstavlja kinologiju Republike Hrvatske u svijetu i kod nas.

Članak 3.
Hrvatski kinološki savez djeluje na razvoj kinologije na cijelom području Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima, moralom i kinološkom etikom.

Članak 4.
Hrvatski kinološki savez je udruga s pravima i obvezama koje za nju proizlaze iz važećih propisa ovoga Statuta i općih akata, a koje je stekao upisom u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave. Registracijski broj Hrvatskog kinološkog saveza je 00000625, Osobni identifikacijski broj ( OIB ) Hrvatskog kinološkog saveza je 79284126468.
Hrvatski kinološki savez je pravna osoba.

II. NAZIV I SJEDIŠTE SAVEZA

Članak 5.
Naziv Saveza je Hrvatski kinološki savez.
Skračeni naziv Hrvatskog kinološkog saveza je : HKS.
Sjedište Hrvatskog kinološkog saveza je u Zagrebu, Ilica 61 (dvorište).
HKS zastupaju: predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Članak 6.
HKS ima svoj znak.
Znak HKS-a je okruglog oblika na bijeloj podlozi.
U sredini znaka su glave pasa postavljene u profilu, i to posavskog goniča i hrvatskog ovčara, okrenute ulijevo s tim da je hrvatski ovčar u drugom planu – postavljen od sredine više u lijevo, a posavski gonič, u prvom planu – postavljen od sredine više u desno, tako da dijelom prekriva siluetu ovčara. Ispod glava pasa je upisana godina 1891.
Glave se nalaze unutar kruga, između dvije koncentrične kružnice od kojih je vanjska crvena, a unutarnja plava i unutar koje ( kružnice ) se nalazi bijeli staro-hrvatski troplet.
Unutar kružnice su postavljena tri kvadratića u kojima je upisana skraćenica HKS, plavom bojom, i to u kvadratiću na „9 sati“ slovo »H« u kvadratiću na „12 sati“ slovo »K« i u kvadratiću na „3 sata“ slovo »S«, a na „6 sati“ se nalazi hrvatska trobojnica bez grba usmjerena prema dolje.
HKS ima zastavu.
Odnos dužine prema širini je 2:1.
Zastava je svijetlo plave boje, obrubljena žutim ukrasnim resama, na kojoj je u sredini znak HKS-a odgovarajućeg promjera, iznad kojega je bijelim slovima polukružno napisano HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ, a ispod znaka polukružno CROATIAN KENNEL CLUB.

Članak 7.
Pečat HKS-a je okrugao, promjera 32 mm.
U sredini su, gledano iz profila glave pasa: posavskog goniča i hrvatskog ovčara koje se nalaze u krugu.
Unutar kruga je neprekinuti pleter, a njegovim rubom, između pletera i vanjske kružnice, ispisan je tekst: HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ, a na dnu ZAGREB.

Članak 8.
HKS je član Međunarodne kinološke federacije (F. C. I.) sa sjedištem u Thuinu, Belgija.
Radi unapređenja kinologije HKS se može udružiti u druge srodne saveze u zemlji i inozemstvu.

Članak 9.
Za sve kinološke manifestacije: smotre, ispite, izložbe i utakmice, bilo da su međunarodnog, državnog ili lokalnog značaja, a koje se održavaju na području Republike Hrvatske nadležan je HKS, koji odlučuje o davanju suglasnosti.
Vodećim udrugama drugih zemalja, koje ne mogu organizirati određene kinološke priredbe na svojem području, HKS može dopustiti da ih organiziraju na teritoriju Republike Hrvatske.
Odluku kojom propisuje uvjete održavanja priredbi donosi Izvršni odbor HKS-a.
Na svim priredbama HKS-a kao i u uzgoju ( vlasnik mužjaka i ženke ) mogu sudjelovati članovi udruga članica ukoliko su podmirili članarinu HKS-u što dokazuju članskom iskaznicom za tekuću godinu.

Članak 10.
Sve izborne funkcije u HKS-u su dobrovoljne i počasne.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI HKS-a

Članak 11.
Osnovni cilj HKS-a je unapređenje kinologije u Republici Hrvatskoj.
U svezi s time HKS potiče i koordinira aktivnost svojih članica u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i djelatnosti.
HKS radi ostvarenja ciljeva djeluje na području hobističkih djelatnosti.

Članak 12.
Djelatnosti HKS-a jesu :
– usmjerava kinološki rad i vodi kinološku politiku u Republici Hrvatskoj, te koordinira djelovanje rada između svojih članica;
– predlaže donošenje propisa koji se odnose na kinološku djelatnost, te preko članica koordinira i usklađuje prijedloge za donošenje propisa jedinice lokalne uprave i samouprave koji se odnose na kinološku djelatnost kao i pitanja iz područja kinologije;
– surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama u cilju unapređenja uporabe pasa, sukladno potrebama tih tijela;
– potiče, koordinira, pomaže i financira znanstvenu i stručnu djelatnost iz oblasti kinologije;
– daje opće i stručne smjernice za razvitak kinologije u Republici Hrvatskoj te se brine za njihovu primjenu;
– radi na unapređenju kinološke kulture, morala i etike;
– radi na unapređivanju autohtonih pasmina pasa;
– predlaže FCI-u donošenje novih, te izmjene postojećih standarda autohtonih pasmina pasa;
– organizira kinološke priredbe;
– organizira provođenje ispita rada za lovne, sportske, službene, spasilačke pse i agility;
– organizira i provodi stručne ispite za svoje kadrove;
– potiče organiziranje i daje prijedloge za odobrenje međunarodnih priredbi, vodeći posebno računa o svrsishodnosti, ekonomičnosti, racionalnosti, postavljenim kriterijima i terminima;
– potiče i odobrava državne i lokalne priredbe;
– radi na osposobljavanju i stručnom usavršavanju kinoloških kadrova;
– posebnu skrb vodi o uzgajjivačima pasa kao osnovnim nositeljima razvoja kinologije;
– vodi evidenciju o svim ocjenjenim čistokrvnim psima u Republici Hrvatskoj;
– izdaje rodovnice pasa ;
– vodi Rodovnu knjigu za Republiku Hrvatsku i o tom stanju izvještava FCI;
– vodi sve evidencije propisane Pravilnikom HKS-a o stručnom radu;
– izdaje knjige, standarde, pravilnike i druge akte, te prikuplja materijal za kinoteku i fototeku HKS-a;
– ustanovljuje i dodjeljuje zahvalnice i priznanja HKS-a za rad na unapređenju kinologije;
– propagira kinologiju putem tiska i drugih sredstava javnog informiranja ( radio i TV ) s naglaskom na autohtone pasmine pasa;
– sudjeluje u radu skupštine FCI-a i drugih tijela FCI-a putem svojih zastupnika;
– surađuje s Hrvatskim lovačkim savezom;
– obavlja i druge zadatke od interesa za unapređenje kinologije koji su utvrđeni ovim Statutom
Gospodarska djelatnost HKS-a je izdavanje i prodaja kinološkog časopisa.

Članak 13.
HKS ostvaruje svoje djelatnosti u skladu s planom i programom rada.
Plan i program donosi se za tekuću godinu, a može i za duže vremensko razdoblje.
Plan i program rada su osnova za izradu i donošenje financijskog plana.

Članak 14.
U ostvarivanju svojih zadataka HKS može sklapati pravne poslove sa fizičkim i pravnim osobama zainteresiranim za unapređenje kinologije.

IV. ČLANICE HKS-A, PRAVA I OBVEZE

Članak 15.
Članice HKS mogu biti kinološke udruge koje su registrirane pri nadležnom tijelu državne uprave.
Fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske,a koje su članovi članice HKS-a uplatom članarine utvrđene odlukama Izvršnog odbora HKS-a posredno postaju članovi HKS-a.
Članicama HKS-a mogu postati i druge udruge kod kojih postoji interes za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.
Novoprimljene članice HKS-a imaju status privremenog člana.
Status privremenog člana daje novoprimljenoj članici sva prava koja proizlaze iz ovog Stauta osim prava glasovanja na skupštini HKS-a.
Privremeno članstvo traje četiri (4) godine i po proteku tog vremena na prvoj slijedećoj sjednici Izvršnog odbora donosi se odluka o stalnom članstvu.
Popis članica vodi tajnik HKS-a.

Popis članica vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu članice, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u HKS-u.
Popis članica uvijek je dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 16.
Prava članica jesu:
– da pokreću pitanja koja su važna za izvršavanje zadataka HKS-a, te sudjeluju u raspravljanju i donošenju odluka putem svojih zastupnika;
– da samostalno odlučuju o udruživanju u HKS, odnosno o istupanju iz članstva HKS-a;
– da tijelima HKS podnose prijedloge za odlučivanje o pojedinim pitanjima iz njihovog djelokruga rada s pravom da budu upoznati s donesenim odlukama;
– da koriste usluge HKS-a u skladu sa Statutom i općim aktima;
– da pokreću i predlažu rješavanje određenih pitanja HKS-a;
– da biraju zastupnike u Skupštinu;
– da sudjeluje u radu Skupštine HKS-a putem svojih zastupnika;
– da sudjeluje u utvrđivanju sredstava za rad HKS-a.

Članak 17.
Obveze članica su:
– da dosljedno sprovode politiku, odluke, stavove, zaključke tijela HKS-a usmjerene na unapređivanje kinologije i kinoloških udruga;
– da utvrđuju i provode oblike i sadržaje rada svoje organizacije na području svog djelovanja;
– da mogu primati u svoje članstvo građane s područja djelovanja udruge i druge zainteresirane kinologe, kinološke suce, uzgajivače koji to žele i iz drugih područja, ukoliko je u interesu unapređivanja kinologije;
– da se zalažu za provedbu plana i programa HKS-a;
– da potiču unapređenje uzgoja autohtonih pasmina pasa;
– da redovno podmiruju financijske obveze prema HKS-u (plaćanje članarine za svoje članove koji imaju prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske i druge pristojbe utvrđene odlukama Izvršnog odbora HKS-a );
– da podupiru sve akcije razvijanja kinologije u Republici Hrvatskoj;
– da provode sve propise i odluke koje se odnose na rad u kinologiji;
– da provode uzgojnu politiku i održavaju kinološke priredbe u nadležnosti HKSa na području djelovanja za koje ih je ovlastio HKS;
– da redovno dostavljaju zapisnike s održanih redovnih izvještajnih i izbornih, kao i izvanrednih skupština, a najkasnije u roku 30 dana od dana njihova održavanja;
– da provode Statut HKS-a i izvršavaju prijedloge stegovnog tužitelja HKS-a;
– da usklađuje svoj Statut i ostale akte sa Statutom i ostalim aktima HKS-a.

Članak 18.
Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova HKS-a kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Izvršni odbor imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza.
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Broj članova arbitražnog vijeća je neparan.
Članovi arbitražnoh vijeća između sebe biraju predsjednika arbitražnog vijeća.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja HKS-a temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

Članak 19.
Članstvo u HKS-a prestaje:
– pisanom izjavom o istupanju iz članstva;
– isključenjem iz članstva;
– prestankom djelovanja članice;
– prestankom djelovanja HKS-a.

V. STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 20.
Članice HKS-a i njezini članovi odgovaraju za povrede Statuta i drugih općih akata i odluka HKS-a i njegovih tijela, te povrede prava drugih članova u HKS-u.
Ako članica HKS-a svojom krivnjom prouzroči HKS-u ili trećoj osobi štetu, dužna ju je nadoknaditi.

Članak 21.
Član kinološke udruge može biti isključen iz HKS-a, ako povredi odredbe Statuta ili ugrozi interese HKS-a ili prouzroči veću štetu HKS-u ili njegovoj članici.
Odluku o stegovnoj odgovornosti, naknadi štete i isključenju člana kinološke udruge donosi Stegovni sud HKS-a.
Na odluke Stegovnog suda član kinološke udruge ima pravo žalbe u roku petnaest dana od dana primitka odluke.
Žalba se podnosi Izvršnom odboru HKS-a kao drugostupanjskom tijelu.
Protiv odluke Izvršnog odbora HKS-a o isključenju iz članstva HKS-a član kinološke udruge ima pravo žalbe Skupštini HKS-a u roku petnaest dana od dana primitka odluke.
Žalba se podnosi Skupštini HKS-a putem Izvršnog odbora HKS-a.
O žalbi se donosi odluka na prvoj narednoj sjednici Skupštine HKS-a.

Članak 22.
Zbog neprovođenja odluka i mjera HKS-a, te nanošenja štete ugledu i djelovanju HKS-a članica HKS-a može biti privremeno suspendirana u ostvarivanju svih prava koja proizlaze iz ovog Statuta.
Odluku o privremenoj suspenziji članice donosi Izvršni odbor HKS- a u kojoj navodi razloge za privremenu suspenziju.
Privremena suspenzija članice ima za posljedicu gubitak svih prava navedenih u članku 15. ovog Statuta.
Po prestanku razloga za privremenu suspenziju Izvršni odbor HKS-a može privremeno suspendiranoj članici vratiti punopravni status ukoliko utvrdi da su prestali postojati razlozi koji su doveli do suspenzije.
Protiv odluke o privremenoj suspenziji, koju donosi Izvršni odbor HKS-a, može se izjaviti žalba Skupšini HKS-a.
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke o privremenoj suspenziji.
Žalba se rješava na prvoj slijedećoj sjednici skupštine HKS-a.
Radi pojašnjenja određenih pitanja vezanih za izrečenu suspenziju na Skupštinu HKS-a obavezno se poziva odgovorna osoba privremeno suspendirane članice.

VI. ODREDBE O ORGANIZACIJSKIM OBLICIMA KINOLOŠKIH UDRUGA

Članak 23.
Članice HKS-a organizirane su kao:

1. Članice općeg tipa
Članice općeg tipa jesu: kinološka društva i kinološke udruge.
Članice općeg tipa registrirane su kod nadležnog tijela državne uprave.
One djeluju na području jedne ili više općina, ali najviše do razine županije.
Na području jedne županije može djelovati više kinoloških udruga / društava.
Članice općeg tipa putem svog/svojih zastupnika sudjeluju u radu skupštine HKS-a.

2. Specijalizirane članice
Specijalizirane članice jesu : pasminski klubovi, nacionalni pasminski klubovi, i zajednice pasminskih klubova i Specijalizirane članice za školovanje pasa.
Specijalizirane članice djeluju na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Inicijativni odbori za osnivanje novih članica navedenih pod točkom 1. i 2., pismom namjere obavještavaju Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza o pokrenutim inicijativama. Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza u odgovoru na pismo namjere donosi mišljenje i o pokrenutim inicijativama daje sugestije, uvijek vodeći računa da se izbjegne stvaranje monopola.
Pasminski klubovi su kinološke udruge osnovane s ciljem unapređenja jedne pasmine ili jedne sekcije unutar pojedine FCI skupine.
Pasminski klubovi registrirani su kod nadležnog tijela državne uprave i imaju svoju pravnu osobnost, a djeluju na području jedne ili više općina, ali najviše do razine županije. Na području jedne županije može djelovati više pasminskih klubova za istu pasminu.
Pasminski klubovi putem svog/svojih zastupnika sudjeluju u radu Skupštine HKS-a.
Nacionalni pasminski klubovi su kinološke udruge osnovane s ciljem unapređenja jedne pasmine ili jedne sekcije unutar pojedine FCI skupine.
Registrirani su kod nadležnog tijela državne uprave i imaju svoju pravnu osobnost.
Nacionalni pasminski klubovi djeluju na nacionalnoj razini putem svojih podružnica koje nemaju pravne osobnosti.
Podružnice nacionalnih klubova registracijom kod nadležnog tijela državne uprave postaju pasminski klubovi.
Nacionalni pasminski klubovi mogu se učlanjivati u međunarodne pasminske organizacije temeljem odluke Izvršnog odbora HKS-a.

Nacionalni pasminski klubovi putem svog/svojih zastupnika sudjeluju u radu skupštine HKS-a. Članice Nacionalnih pasminskih klubova nemaju svoje zastupnike u Skupštini HKS-a.

Zajednice pasminskih klubova su kinološke udruge osnovane s ciljem unapređenja jedne pasmine ili jedne sekcije unutar pojedine FCI skupine. Registrirane su kod nadležnog tijela državne uprave i imaju svoju pravnu osobnost. Djeluju na nacionalnoj razini putem svojih članica.
Pasminski klubovi i nacionalni pasminski klubovi udružuju se u Zajednice pasminskih klubova.
Zajednicu pasminskih klubova čini najmanje pet članica.
Inicijativu za udruživanje u Zajednice pasminskih klubova pokreću pasminski klubovi, nacionalni pasminski klubovi ili HKS.
Unutar HKS-a može djelovati samo jedna zajednica pasminskih klubova za pojedinu pasminu ili pojedinu sekciju unutar FCI skupine.
Zajednice pasminskih klubova mogu se učlanjivati u međunarodne pasminske organizacije temeljem odluke HKS-a.
Zajednice pasminskih klubova donose mišljenje o članstvu u međunarodnim pasminskim organizacijama za svoje članice.
Zajednice pasminskih klubova, ostvaruju pravo uzgoja za pojedinu pasminu ili sekciju unutar FCI skupine, ukoliko putem svojih članica djeluju u 50% županija u Republici Hrvatskoj.
Zajednice pasminskih klubova putem svojih zastupnika sudjeluju u radu skupštine HKS-a. Članice Zajednice pasminskih klubova nemaju svoje zastupnike u Skupštini HKS-a.
Specijalizirane članice za školovanje pasa osnivaju se sa ciljem iniciranja, razvoja, širenja i unapređenja svih oblika školovanja sportskih pasa te stvaranje uvjeta za podizanje kinološke kulture u radu sa psima koji omogućavaju što većem broju građana da se tom kinološkom djelatnošću bave.
Specijalizirane članice za školovanje pasa organizirane su i djeluju jednako kao i pasminski klubovi i zajednice pasminskih klubova.
Uzgoj sportskih radnih pasa temelji se na odluci koju donosi Izvršni odbor HKS-a kojom se određuju pasmine i uvjeti pod kojima se uzgoj može obavljati.

Članak 24.
Izvršni odbor HKS-a odlukom o primanju u članstvo HKS-a određuje razinu prava koje može koristiti novoprimljena članica što ovisi o udovoljavanju osnovnih uvjeta za stjecanje statusa članice koji se sastoje u sljedećem :
– da je regija u kojoj djeluje članica opće poznata i priznata kinološka sredina ;
– da brojnost i kvaliteta pasa ukazuju na izvjesnost da će se takav trend zadržati i nastaviti i ubuduće;
– da u udruzi postoji stručan kinološki kadar;
– broj osnivača udruge;
– članstvo osnivača u HKS-u putem neke od drugih članica;
– broj uzgojenih legala od članova osnivača;
– broj upisanih pasa pasmine u Rodovnoj knjizi HKS-a zastupljene u pasminskom klubu;
– broj uzgojene štenadi pasa pasmine u Rodovnoj knjizi HKS-a zastupljene u pasminskom klubu.

Izvršni odbor HKS-a u cilju donošenja odluke o prijemu nove članice može zatražiti mišljenje od nadležnih povjerenstava HKS-a.

VII. ORGANIZACIJA I TIJELA SAVEZA

Članak 25.
Tijela HKS-a jesu:
Skupština
Predsjednik
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Stegovni sud

Članak 26.
Najviše tijelo upravljanja HKS-a je Skupština HKS-a, a čine ju zastupnici njezinih članica.
Izvršni odbor HKS-a je tijelo HKS-a koje vodi HKS i sve poslove između dvije sjednice Skupštine sukladno Statutu, drugim općim aktima HKS-a i odlukama Skupštine.
Nadzor nad radom, zaštitom zakonitosti poslovanja i obvezama HKS-a obavlja Nadzorni odbor.
Stegovni sud je tijelo Skupštine HKS-a koje vodi stegovne postupke i izriče stegovne mjere radi povreda dužnosti i obveza članova udruga HKS-a.

Članak 27.
Skupština HKS-a i Izvršni odbor HKS-a donose odluke, pravilnike i druge opće akte, iz svojih nadležnosti.

Članak 28.
Odluke, pravilnici i drugi opći akti HKS-a, kao i zaključci, obvezni su za sve članice kao i njihove članove.

Članak 29.
Skupština HKS-a i Izvršni odbor HKS-a mogu donositi preporuke i smjernice za rad svojih članica.
Članica Saveza kojoj je preporuka ili smjernica upućena dužna je u roku od 30 dana od dostave preporuke raspraviti pitanja sadržana u istoj te o poduzetim mjerama povodom preporuke obavijestiti tijelo HKS-a koje je preporuku uputilo.
Ako članica kojoj je preporuka ili smjernica upućena ne usvoji preporuku, Izvršni odbor HKS-a može predložiti da se sazove Skupština članice, radi ponovne rasprave o pitanjima sadržanim u preporuci.

Članak 30.
Pri donošenju Statuta Izvršni odbor saveza dužan je organizirati raspravu o tekstu nacrta Statuta.
Svoje prijedloge i primjedbe na tekst nacrta Statuta članice mogu dati u roku od 30 dana od dana prijema nacrta Statuta.
Ukoliko pojedini prijedlozi ili primjedbe članica ne budu prihvaćeni, odnosno ne budu obuhvaćeni prijedlogom Statuta, Izvršni odbor HKS-a dužan je dati svoje obrazloženje zbog čega predloženo nije i prihvaćeno.

VIII. SKUPŠTINA HKS-a

Članak 31.
Skupština HKS-a je najviše tijelo HKS-a.
Skupština se održava kao redovna, izborna i izvanredna.

Članak 32.
Skupštinu čine zastupnici članica HKS-a utvrđeni prema broju članova pojedine udruge sukladno članku 42. stavak 43 i predstavnik pravne osobe koja je članica HKS-a, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
Svaka članica HKS-a izabire u Skupštinu HKS-a po jednog ili više svojih zastupnika.
Članica HKS-a može opozvati svoga zastupnika i prije roka na koji je izabran.
Izabranom zastupniku članica izdaje punomoć ovjerenu potpisom predsjednika i pečatom, mandat zastupnika traje četiri godine.

Članak 33.
Redovne sjednice Skupštine se sazivaju i održavaju po potrebi, ali najmanje jednom u tijeku kalendarske godine.
Izborna skupština saziva se svake četvrte godine.
Na izbornoj skupštini bira se predsjednik, a na prijedlog predsjednika bira se dopredsjednik i ostali članovi Izvršnog odbora i Stegovni sud.
Skupština bira i članove Nadzornog odbora.
Izvanredna skupština saziva se prema ukazanoj potrebi.
Sjednice Skupštine su javne.
Javnost rada osigurava se na način da Skupštini nazoče zastupnici, pozvani gosti i akreditirani novinari.

Članak 34.
Zadaci Skupštine su:
– donosi, mijenja i dopunjuje Statut HKS-a kao i opće akte HKS-a;
– utvrđuje politiku HKS-a koja se odnosi na ciljeve i zadatke HKS-a, a posebno na razvoj i unapređenje kinologije te donosi osnovne smjernice i zadatke za izvršenje te politike;
– donosi plan i program rada HKS-a;
– donosi Poslovnik o radu Skupštine;
– raspravlja i odlučuje o inicijativama i prijedlozima zastupnika;
– odlučuje o udruživanju,
– donosi odluke o upravljanju imovinom HKS-a;
– donosi odluku o prestanku rada HKS-a;
– odlučuje o zaduživanju HKS-a, daje ovlaštenja Izvršnom odboru o granicama do kojih se može zadužiti između dvije sjednice Skupštine;
– razmatra i usvaja izvještaje tijela HKS-a;
– donosi godišnji financijski plan i usvaja završni račun za proteklu godinu;
– donosi godišnje financijsko izvješće;
– donosi godišnje, srednjoročne i dugoročne planove;
– bira i opoziva predsjednika HKS-a, dopredsjednika HKS-a, članove Izvršnog i Nadzornog odbora i Stegovnog suda;
– odlučuje o razrješnici Izvršnog odbora i drugih tijela HKS-a;
– odlučuje o predstavkama upućenim Skupštini i o žalbama protiv odluka Izvršnog odbora;
– kao trećestupanjsko tijelo odlučuje o žalbama na odluku Izvršnog odbora HKS-a kojom je potvrđena odluka Stegovnog suda o isključenju člana kinološke udruge iz redova članstva HKS-a;
– kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o odluci Izvršnog odbora HKS-a o privremenoj suspenziji članice odnosno o isključenju članice iz članstva Saveza;
– obavlja i druge poslove utvrđene važećim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima HKS-a.
Skupština je nadležna razmatrati i druga pitanja važna za ostvarivanje ciljeva i zadataka HKS-a, odnosno donositi smjernice za njihovo rješavanje.

Članak 35.
Izabrani Predsjednik Saveza predlaže kandidate iz redova članova HKS-a za sastav Izvršnog odbora HKS-a na sjednici Skupštine.
Predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 36.
Sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor pisanim putem.
Izvršni odbor saziva izvanrednu sjednicu Skupštine na svoju inicijativu, ako za to postoji opravdani razlog ili ako to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine ili Nadzorni odbor.
Izvanredna sjednica Skupštine mora se održati u roku od 30 dana od dana postavljanja zahtjeva.
Ukoliko Izvršni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine, istu će sazvati predlagači iz stavka 2. ovoga članka.
Prijedlog dnevnog reda i materijale uz dnevni red, kao i mjesto i vrijeme održavanja podnosi inicijator sazivanja, odnosno sazivač izvanredne sjednice skupštine.
Popis zastupnika odnosno članova skupštine HKS-a dužan je sazivaču pribaviti tajnik Saveza.

Članak 37.
Rad i djelovanje Skupštine uređeno je Poslovnikom o radu Skupštine, koji se usvaja na svakoj sjednici Skupštine HKS-a.
Prijedlog poslovnika se dostavlja uz poziv na Skupštinu.

Članak 38.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina zastupnika, odnosno članova Skupštine HKS-a.
Ako se ni protekom od 30 minuta od vremena zakazanog za početak sjednice ne postigne natpolovična većina zastupnika, Skupština će pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje 1/4 zastupnika članova Skupštine.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih zastupnika.

Članak 39.
Skupština donosi punovažne odluke većinom glasova nazočnih zastupnika.
Sa 2/3 većinom od nazočnih zastupnika donosi Statut, njegove izmjene i dopune te odluku o prestanku rada HKS-a, samo ako joj nazoči natpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Glasovanje na Skupštini obavlja se javno, osim kad Skupština odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno.
Materijali za Skupštinu dostavljaju se zastupnicima najmanje 15 dana prije datuma njenoga održavanja.
O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se dostavlja zastupnicima u roku 30 dana od dana održavanja sjednice Skupštine i trajno se čuva u arhivi HKS-a.

Članak 40.
U slučaju isteka mandata tijelima HKS-a Skupštinu HKS-a saziva 1/3 članova HKS-a, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

IX. IZVRŠNI ODBOR HKS-a

Članak 41.
Izvršni odbor je izvršno tijelo HKS-a i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
U funkciji rukovođenja radom HKS-a Izvršni odbor izvršava odluke i zaključke Skupštine, vodi poslovanje HKS-a te obavlja i druge poslove određene važećim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima HKS-a.
Izvršni odbor broji devet (9) članova.
Kada se zbog bilo kojeg razloga broj članova Izvršnog odbora smanji ispod pet (5) nužno je odmah sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine i popuniti Izvršni odbor do punog broja.
Članove Izvršnog odbora na prijedlog Predsjednika HKS-a bira Skupština Saveza.
Mandat članovima Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 42.
Zadaci Izvršnog odbora jesu:
– da provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine;
– da provodi i brine se o provedbi akata HKS-a i F. C. I.-a;
– donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora;
– donosi Pravilnik o stručnom radu HKS-a;
– donosi Pravilnik o uzgoju čistokrvnih pasa (s prilozima);
– donosi Pravilnike o radu odbora i povjerenstava;
– utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih općih akata koje donosi Skupština;
– utvrđuje prijedlog plana i programa rada HKS-a;
– izvršava programe rada koje utvrdi Skupština;
– utvrđuje visinu članarine i doprinosa članica HKS-a i predlaže godišnji financijski plan;
– zaključuje ugovore i daje jamstva u granicama koje odobri Skupština;
– predlaže Skupštini godišnje, srednjoročne i dugoročne planove razvoja;
– podnosi Skupštini izvještaje o svom radu;
– provodi financijski plan, raspravlja o završnom računu HKS-a i predlaže ga Skupštini na usvajanje;
– raspravlja o izvještajima pojedinih članica, stručnih odbora i drugih komisija koje imenuje;
– prati i usmjerava rad drugih tijela i daje prijedloge za unapređenje njihova rada;
– bira i opoziva delegate u tijela F. C. I. -a;
– donosi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti HKS-a;
– donosi odluke po Kodeksu ponašanja na priredbama HKS-a;
– donosi odluke po Kodeksu odgovornih osoba u članicama HKS-a;
– odlučuje o zahtjevima za udruživanjem udruga u HKS-a na temelju utvrđenih kriterija;
– upravlja imovinom Saveza kao dobar gospodar;
– odlučuje o kupovanju i prodaji, odnosno opterećivanju i zaduživanju i drugim jamstvima u granicama ovlaštenja koja dobije od Skupštine;
– upoznaje javnost preko sredstava javnog priopćavanja o razvoju kinologije i o radu kinoloških organizacija;
– organizira, pruža pomoć i odlučuje o kinološkim manifestacijama;
– dodjeljuje zahvalnice, priznanja i odlikovanja za postignute rezultate i rad na polju kinologije;
– daje inicijative i usklađuje rad pri stručnoj izobrazbi uzgajivača,
– imenuje i koordinira stručna povjerenstva i radne skupine;
– imenuje voditelje Hrvatske rodovne knjige;
– imenuje i opoziva Likvidatora;
– usvaja programsku koncepciju i sadržajnu orijentaciju časopisa “Moj pas i prijatelji” ;
– odlučuje o učlanjenju u druge saveze i organizacije;
– odlučuje o izdavačkoj djelatnosti;
– imenuje glavnog i odgovornog urednika službenog glasila “Moj pas i prijatelji” ;
– daje suglasnost za člana stručnog odbora F. C. I. -a i drugih zastupnika;
– određuje izvršitelje financijskog plana;
– odlučuje o privremenoj suspenziji članice HKS-a;
– kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog suda;
– odlučuje o prigovorima zaposlenika HKS-a iz radnog odnosa;
– vodi sve evidencije propisane Pravilnikom o stručnom radu HKS-a;
– organizira rad stručne službe HKS-a i donosi sve normativne akte vezane za rad djelatnika stručne službe (Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu, Pravilnik o stegovnoj odgovornosti i dr.)
– saziva sjednice Skupštine, priprema materijal i utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine;
– određuje broj zastupnika u Skupštinu saveza iz pojedinih udruga prema broju
članova na dan 30. studenoga tekuće odnosno godine koja prethodi ovisno o tome kada se skupština održava, i to : do 50 članova jedan, do 100 članova dva, do 200 članova tri, preko 200 članova četiri zastupnika;
– određuje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom;
– rješava i sve druge poslove vezane za zadatke HKS-a navedene u članku 11. Statuta;
– donosi sve druge opće akte koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;
– Izvršni odbor odlučuje koje će zadaće i prava prenijeti na odbore i povjerenstva, a što je regulirano pravilnicima o radu tih odbora, odnosno povjerenstava.

Članak 43.
Izvršni odbor radi i odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje pet (5) članova.
Ukoliko su glasovi izjednačeni odlučuje glas predsjednika.
Sjednice Izvršnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri ( 4 ) puta tijekom godine.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik HKS-a u skladu s općim aktima HKS-a i Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.
Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
Predsjednik u slučaju svoje spriječenosti može ovlastiti dopredsjednika HKS-a za sazivanje sjednice Izvršnog odbora.
Odluka je donijeta ako je za nju glasovala većina nazočnih članova, uz uvjet da na sjednici nazoči natpolovična većina članova Izvršnog odbora.

X. PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 44.
Predsjednik zastupa i predstavlja HKS-a.
Predsjednika Saveza bira Skupština za razdoblje od četiri godine.
Ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika.
Predsjednik HKS-a je po svojoj funkciji predsjednik Izvršnog odbora HKS-a.

Članak 45.
Predsjednik HKS-a se brine da rad HKS-a i njegovih tijela bude usklađen s važećim propisima, ovim Statutom i drugim aktima.
Predsjednik HKS-a može u slučaju spriječenosti prenijeti svoja ovlaštenja na dopredsjednika.

Članak 46.
Predsjednik je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalnofinancijsko poslovanje HKS-a.

Članak 47.
Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovorni su predsjedniku, a preko njega Skupštini HKS-a.
Pravo je predsjednika da u izvanrednim okolnostima uz suglasnost većine članova Izvršnog odbora zamijeni najviše do tri (3) člana Izvršnog odbora, koji se dovoljno ne zalažu u radu i sprečavaju izvršenje programa HKS-a.
Navedeni postupak predsjednika potvrđuje prva naredna sjednica Skupštine HKS-a.
Mandat potvrđenim članovima Izvršnog odbora traje do isteka mandata tog sastava Izvršnog odbora.

Članak 48.
Predsjednik može ovlastiti osobu koja će po određenim poslovima zastupati HKS-a.
Na odluke Izvršnog odbora za koje smatra da su protivne Statutu HKS-a predsjednik ima pravo stavljanja veta uz obvezno podnošenje obrazloženja.
Konačnu prosudbu o opravdanosti stavljenog veta daje Skupština.
Predsjednik HKS-a za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 49.
Skupština bira predsjednika HKS-a.
Kandidate za predsjednika HKS-a predlažu članice pisanim putem na tzv. »nominacijama« koju uoči Izborne skupštine HKS dostavlja svojim članicama, a ove
istu popunjenu vraćaju u HKS poštom ili ih donose zastupnici osobno na skupštinu.
Nominacije su obilježene brojevima i otisnute na papiru sa zaglavljem HKS-a u cilju izbjegavanja mogućeg manipuliranja nominacijama.
Kandidati koji dobiju najmanje deset nominacija, što utvrđuje kandidacijskoverifikacijska komisija, obvezni su iznijeti svoje programe na Skupštini, a potom se pristupa glasovanju.
Izabran je kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih zastupnika.

Članak 50.
Poslije stanke izabrani predsjednik HKS-a predlaže skupštini dopredsjednika HKS-a i
sedam članova Izvršnog odbora iz redova zastupnika i drugih članova kinoloških
udruga – članica HKS-a.
Zastupnici glasuju za listu u cjelini.
Ukoliko lista ne dobije većinu glasova nazočnih, mandatar predlaže drugu listu.

XI. DJELATNOSTI HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA VEZANE UZ RAD POVJERENSTAVA I RADNIH TIJELA

Članak 51.
Radi razmatranja i obavljanja određenih stručnih poslova, donošenja zaključaka i odluka, te davanja stručnog mišljenja Izvršni odbor imenuje stručna povjerenstva, i to:
– stalna,
– privremena.
Stalna povjerenstva jesu:
1. Povjerenstvo za autohtone pasmine,
2. Povjerenstvo za kadrove i priredbe,
3. Povjerenstvo voditelja rodovnih knjiga,
4. Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa,
5. Povjerenstvo za uzgoj sportskih pasmina pasa,
6. Povjerenstvo za rad sportskih pasmina pasa,
7. Povjerenstvo za agility,
8. Povjerenstvo za spasilačke pse,
9. Povjerenstvo za zahvalnice, priznanja i odlikovanja,
10.Povjerenstvo za znanstveni rad.
11.Povjerenstvo za Lure coursing
12.Povjerenstvo za izradu i tumačenje Statuta

Svako od povjerenstava može, prema potrebi, osnivati odgovarajuća radna tijela.
Sastav, ovlasti i način rada povjerenstava uređuju se posebnim općim aktima, odnosno pravilnicima, koje predlaže povjerenstvo, a donosi Izvršni odbor.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Izvršnom odboru kome podnosi jednom godišnje izvješće o svom radu.
Izvršni odbor može donijeti odluku da Povjerenstvo podnese izvješće Skupštini HKSa.

Članak 52.
Unutar HKS-a članovi HKS-a mogu se interno, odnosno interesno organizirati prema užem području djelatnosti, i to :
Zbor uzgajivača i Zbor kinoloških sudaca.
Način rada tih organizacijskih oblika se utvrđuje općim aktom koji donosi Izvršni odbor.

XII. NADZORNI ODBOR HKS-a

Članak 53.
Nadzorni odbor je tijelo HKS-a koje kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja HKS-a.
Nadzorni odbor ima tri člana.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština HKS-a.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Nadzorni odbor ima predsjednika kojeg biraju između sebe članovi odbora na konstituirajućoj sjednici.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela HKS-a, osim Skupštine.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu odbora i rukovodi njezinim radom.

Članak 54.
Nadzorni odbor razmatra i kontrolira:
– primjenu važećih propisa i ovog Statuta te drugih općih akata;
– izvršavanje prava i obveza svih tijela i članica HKS-a;
– materijalno i financijsko poslovanje.

Članak 55.
Pravo i obveza je Nadzornog odbora da o uočenim pojavama i svojim stavovima izvješćuje tijela HKS-a, Izvršni odbor i Skupštinu te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.
Svoje stavove Nadzorni odbor donosi većinom glasova.
Svaki član Nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.
Nadzorni odbor surađuje s financijskim inspekcijama i drugim tijelima, sastavlja svoje analize i mišljenja te predlaže poduzimanje određenih radnji i mjera.
O svim nalazima Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Izvršnom odboru i Skupštini HKS-a.
Nadzorni odbor je obvezan sazvati Izvanrednu skupštinu u slučaju kad utvrdi da se sredstva i druga imovina HKS-a ne koriste u skladu s planom i programom rada te zadacima HKS-a, a Izvršni odbor na upozorenje Nadzornog odbora nije poduzeo mjere u skladu sa Statutom.

Članak 56.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja.
Predsjedniku Nadzornog odbora dostavlja se poziv za sjednicu Izvršnog odbora.

Članak 57.
O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik i članovi Nadzornog odbora.

XIII. STEGOVNI TUŽITELJ HKS-a

Članak 58.
Stegovni tužitelj HKS-a prima zahtjeve za pokretanje Stegovnih postupaka.
Stegovni tužitelj može od tijela HKS-a, članica HKS-a, a po potrebi i drugih fizičkih i pravnih osoba, zatražiti podatke potrebne radi podnošenja stegovne optužnice.
Stegovni tužitelj može od Stegovnog suda zatražiti provođenje prethodnog postupka radi prikupljanja dokaza potrebnih za vođenje stegovnog postupka.
Nakon prikupljanja dokaza u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka stegovni tužitelj donosi odluku ili da stegovnu prijavu odbaci kao neutemeljenu ili da podnese stegovnu optužnicu Stegovnom sudu.
Stegovnog tužitelja imenuje Izvršni odbor na vrijeme od dvije godine.

XIV. STEGOVNI SUD SAVEZA

Članak 59.
Stegovni sud izborni je sud HKS-a koji vodi stegovni postupak i izriče stegovne kazne zbog povreda članskih obveza i dužnosti.
Stegovni sud ima tri člana i tri zamjenika koje bira Skupština HKS-a, a zamjenike se poziva na sjednice u slučaju spriječenosti članova.
Mandat članova Stegovnog suda traje četiri godine.
Stegovni sud ima predsjednika kojega biraju između sebe članovi suda na konstituirajućoj sjednici.
O svom radu Stegovni sud izvješćuje Skupštinu kojoj je odgovoran za svoj rad.
Sjednice Stegovnog suda održavaju se po potrebi.
Na sjednici se pravovaljano odlučuje ako su na njoj nazočna tri (3) člana, a odluke se donose većinom glasova.
Na sjednici se glasuje javno, ako se drugačije ne odluči.
O radu sjednice Stegovnog suda vodi se zapisnik.

Članak 60.
Stegovni sud u svom radu postupa po Pravilniku o stegovnoj odgovornosti HKS-a.

XV. ZAHVALNICE, PRIZNANJA I ODLIKOVANJA SAVEZA

Članak 61.
HKS ustanovljuje zahvalnice, priznanja i odlikovanja koja se dodjeljuju za zasluge na području kinologije.
Način ustanovljavanja i predlaganja te dodjele zahvalnica, priznanja i odlikovanja propisuje se Pravilnikom o dodjeli zahvalnica, priznanja i odlikovanja HKS-a.

XVI. OPOZIV I ODGOVORNOSTI TIJELA SAVEZA

Članak 62.
Zastupnici u Skupštini HKS-a odgovorni su za svoj rad i djelovanje Skupštini i članicama koje su ih delegirale u Skupštinu.
Predsjednik HKS-a, članovi Izvršnog odbora i Stegovni sud odgovorni su za svoj rad pojedinačno kao i za rad Izvršnog odbora i Stegovnog suda Skupštini HKS-a.
Članovi Izvršnog odbora odgovorni su za svoj rad predsjedniku HKS-a.

Članak 63.
Zastupnik u Skupštini može biti opozvan od svoje udruge koja ga je izabrala u Skupštinu HKS-a.
U slučaju kada zastupnik u Skupštini ne obavlja svoje zastupničke dužnosti u skladu s interesima HKS-a ili članice ili ih uopće ne obavlja, Skupština može predložiti članici HKS-a čiji je on zastupnik da ga opozove.
Opoziv zastupnika u Skupštini obavlja se po postupku i na način na koji je isti bio izabran.

Članak 64.
Skupština može i prije isteka vremena na koje su izabrani izmijeniti tijela HKS-a u cjelini ili samo pojedine članove tih tijela, kao i predsjednika i dopredsjednika HKS-a ukoliko prekorače dana im ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im dužnosti.
Prijedlog Skupštini za opoziv svih članova Izvršnog odbora ili pojedinačnih članova može podnijeti Nadzorni odbor ili 1/3 članica HKS-a, a za pojedinog člana i Izvršni odbor.
Prijedlog Skupštini za opoziv svih članova Nadzornog odbora ili pojedinačnih članova može podnijeti Izvršni odbor ili 1/3 članica HKS-a, a za pojedinog člana Nadzornog odbora i Nadzorni odbor.
Odluku o opozivu Stegovnog suda i razrješenju predsjednika i dopredsjednika HKS-a a time i cijelog Izvršnog odbora donosi Skupština.

XVII. SREDSTVA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE HKS-a

Članak 65.
Za svoje obveze HKS-a odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Imovinu HKS-a čine nepokretne i pokretne stvari, materijalna prava i novčana sredstva kojima HKS-a raspolaže, a služe ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HKS-a.
Imovinom saveza raspolaže Skupština, odnosno Izvršni odbor u skladu s odredbama važećih propisa, ovog Statuta i dobivenih ovlaštenja.
Ostvarena dobit koristi se za ostvarivanje ciljeva HKS-a.

Članak 66.
Izvori sredstava HKS-a jesu:
– članarina i doprinosi članica;
– prihodi od djelatnosti HKS-a;
– dobrovoljni prilozi i darovi;
– dotacije;
– ostali prihodi.

Članak 67.
Visinu članarine, doprinose od izložbi i natjecanja kao i visinu naknada za usluge i druge naknade utvrđuje Izvršni odbor.

Članak 68.
Skupština donosi godišnji financijski plan kojim se osiguravaju sredstva za izvršenje zadataka HKS-a.
Do isteka kalendarske godine Skupština donosi završni račun HKS-a u skladu sa zakonom.
Naredbodavac za izvršenje materijalno-financijskog plana je predsjednik HKS-a, odnosno, dopredsjednik ili članovi Izvršnog odbora koje odredi predsjednik.
Općim aktom HKS-a utvrđuje se način materijalno-financijskog poslovanja HKS-a.

XVIII. JAVNOST RADA SAVEZA

Članak 69.
Rad HKS-a je javan.
Javnost rada Saveza osigurava predsjednik HKS-a, odnosno Izvršni odbor i to:
– objavljivanjem izvještaja o radu HKS-a i njegovih tijela na najpogodniji način, kao na primjer u glasilu „Moj pas i prijatelji“ ili na internetskoj stranici www.hks.hr.;
– sjednicama Izvršnog odbora može nazočiti član kinološke udruge – članice HKS-a koji je sadržaj svoje diskusije dostavio pisanim putem, a istoga će se pozvati ovisno o temi i vremenu, ili će mu pisanim putem biti odgovoreno;
– iznošenjem podataka o radu HKS-a u stručnim i informativnim časopisima HKS-a i u drugim sredstvima javnog priopćavanja;
– upoznavanjem javnosti s poslovima kojima se bavi HKS-a;
– objavljivanjem podataka o materijalno-financijskom poslovanju i drugom poslovanju Saveza.
Izjave kojima se tumače službeni stavovi ili zaključci o radu HKS-a daje predsjednik HKS-a, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojeg on ovlasti.

XIX. ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKI POSLOVI HKS-a

Članak 70.
Stručno administrativne poslove za potrebe HKS-a, radnih tijela HKS-a i dužnosnika HKS-a u obnašanju njihovih dužnosti i zadataka obavljaju administrativni i drugi zaposlenici u HKS-u, koji su zasnovali radni odnos na određenim radnim mjestima u skladu s općim aktima HKS-a.
Radna mjesta zaposlenika utvrđena su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta HKS-a.
Zaposlenici HKS-a imaju prava i obveze na radu u skladu sa zaključenim ugovorom o zasnivanju radnog odnosa, Zakonom o radu i općim aktima HKS-a iz domene radnog prava.

Članak 71.
Na zaposlenike HKS-a ne mogu se prenositi prava, ovlaštenja, odgovornosti i poslovi o kojima odlučuju tijela HKS-a, s izuzetkom tajnika HKS-a.

Članak 72.
Skupština HKS-a osigurava sredstva za rad administrativnih zaposlenika HKS-a.
Predsjednik HKS-a rukovodi radom zaposlenika i daje pojedinačna zaduženja za rješavanje poslova i zadataka, određuje plaću, zaključuje ugovore o radu kojima se uređuju međusobna prava i obveze između HKS-a kao poslodavca i zaposlenika kao posloprimca.
Predsjednik HKS-a određene ovlasti može prenijeti na tajnika HKS-a u skladu s Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 73.
Predsjednik HKS-a,Izvršni odbor i Nadzorni odbor imaju pravo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika HKS-a ukoliko isti ne obavljaju poslove i radne zadatke zbog kojih su ugovorom zasnovali radni odnos, odnosno poslove koji su im povjereni na izvršenje.

XX. TAJNIK HKS-a

Članak 74.
Tajnik HKS-a je stručna osoba koja je, shodno odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u HKS-a, ugovorom o radu zasnovala radni odnos za obavljanje tih poslova, a koji se sastoje u sljedećem :
– pripremanju materijala za sjednice Izvršnog odbora;
– nazočenje sjednicama Izvršnog odbora;
– vođenju evidencije nazočnih članova na sjednicama Izvršnog odbora;
– vođenju skrbi da se materijali sa sjednica Izvršnog odbora i drugih tijela na vrijeme dostavljaju članovima tijela i članicama HKS-a;
– vođenju popisa članica HKS-a;
– praćenju provođenja odluka i zaključaka Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, povjerenstava i radnih skupina;
– organiziranju vođenja zapisnika;
– obavljanju poslova utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Tajnik HKS-a je član Povjerenstva voditelja Rodovne knjige i kao takav usko s tim povjerenstvom surađuje.

Članak 75.
Kada tajnik utvrdi da je opći akt ili pojedinačni akt HKS-a donesen u suprotnosti s važećim propisima, ovim Statutom ili drugim općim aktima upozorit će na to tijelo koje je takav akt donijelo.
Ukoliko tijelo koje je donijelo akt i nakon upozorenja ostane pri svojem aktu, tajnik je dužan o tome obavijestiti predsjednika i Izvršni odbor, odnosno odgovarajuće nadležno državno tijelo.

Članak 76.
Izbor tajnika provodi se prema zakonskoj proceduri, a odluku o izboru i imenovanju donosi Izvršni odbor.
Prava i obveze tajnika HKS-a uređeni su Ugovorom o radu, kao i odgovarajućim općim aktima HKS-a iz domene radnoga prava.
Mandat tajnika HKS-a traje četiri godine.

XXI. SURADNJA HKS-a S DRUGIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA

Članak 77.
U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka HKS-a surađuje s drugim organizacijama i zajednicama, državnim upravnim tijelima, institucijama, zavodima i stručnim udrugama.

XXII. KINOLOŠKI TISAK HKS-a

Članak 78.
Promidžba kinologije provodi se putem glasila “Moj pas i prijatelji” te drugih javnih glasila.

Članak 79.
Glasilo “Moj pas i prijatelji” ima glavnog i odgovornog urednika.
Mandat glavnog i odgovornog urednika traje četiri godine.
Glavnog i odgovornog urednika imenuje i razrješava dužnosti Izvršni odbor HKS-a.
Glavni i odgovorni urednik odgovoran je za informacije i podatke objavljene u glasilu “Moj pas i prijatelji”.
Izdavačka djelatnost HKS-a odvija se u sklopu programa njegova rada i predviđenih financijskih sredstava.
Program rada i korištenje sredstava za tekuću godinu donosi Izvršni odbor HKS-a.

XXIII. STATUT HKS-a, OPĆI AKTI I NJIHOVE IZMJENE I DOPUNE

Članak 80.
Statut HKS-a donosi Skupština HKS-a na prijedlog Izvršnog odbora, na način i po postupku utvrđenim Statutom i Poslovnikom o radu skupštine HKS-a.
Statut HKS-a smatra se donesenim kad ga prihvati dvotrećinska većina nazočnih zastupnika na Skupštini, ako ih na sjednici Skupštine nazoči natpolovična većina.

Članak 81.
Izmjene i dopune Statuta i općih akata HKS-a predlaže Izvršni odbor na način i po postupku propisanom za donošenje Statuta i drugih općih akata.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta i općih akata može dati jedna trećina članova Izvršnog odbora.
Inicijativu može dati i trećina članica HKS-a podnošenjem prijedloga Izvršnom odboru, čija je dužnost da ga uz svoje mišljenje pripremi i iznese pred redovnu ili izvanrednu sjednicu Skupštine HKS-a.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta i općih akata može dati i tijelo državne uprave nadležno za nadzor rada udruga, a u tom slučaju se ovlašćuje Izvršni odbor da to provede do slijedeće sjednice skupštine HKS-a.

XXIV. PRESTANAK RADA HKS-a

Članak 82.
Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o drugama.
Odluku o prestanku rada HKS-a Skupština sazvana samo u tu svrhu može donijeti odlukom dvotrećinske većine nazočnih zastupnika na Skupštini, ako ih na sjednici Skupštine nazoči natpolovična većina.
U slučaju prestanka postojanja HKS-a preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

Članak 83.
Likvidatora HKS-a imenuje i opoziva Izvršni odbor HKS-a.
Likvidator zastupa HKS u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HKS-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja HKS-a iz registra udruga.

XXV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.
Opći akti HKS-a uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja ovoga Statuta na snagu.

Članak 85.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama, te drugih propisa koji se odnose na djelovanje HKS-a.

Članak 86.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i potvrdom nadležnog tijela za vođenje udruga Republike Hrvatske.
Tekst statuta bit će dostavljen svim članicama HKS-a i objavljen na internetskim stranicama HKS-a www.hks.hr.
Izvorno tumačenje odredbi ovoga Statuta daje Povjerenstvo za izradu i tumačenje Statuta, koju imenuje Izvršni odbor HKS-a, a ostalih akata HKS-a daje Izvršni odbor ili osoba koju on ovlasti.

Članak 87.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje s važenjem Statut Hrvatskog kinološkog saveza donijet na sjednici Skupštine HKS-a od 16. ožujka 2013.

U Zagrebu, 14. ožujka 2015.

Predsjednik:
Damir Skok, dr. vet. med.