NOVOSTI
NEWS

MEĐUNARODNI PRVAK PRVAKA
ZADAR – 28.04.2012.

 Nakon osam godina održavanja u Zagrebu, Međunarodni prvak prvaka u 2012. godini se seli u Zadar.
Kao izložbena destinacija broj 1 u prvoj polovini godine svakako je Zadar sa svoje četiri međunarodne
 izložbe koje se protežu od subote 28. travnja do utorka 1. svibnja. Obzirom na izuzetan položaj izložbe u autokampu  na plaži i brojnim smještajnim kapacitetima od kojih je svakako najinteresantniji onaj na samom izložbenom terenu bilo u kamperima ili najmom mobilnih kućica uz izlagačke krugove, s pravom možemo očekivati dobar broj izlagača. Naš najglamurozniji projekt ovaj put smo pridružili najavljenim izložbama i obzirom na zainteresiranost izlagača vjerujemo da će i odaziv biti velik.

Liberalizirali smo i uvjete za prijavljivanje na ovo natjecanje, tako da se od ove godine mogu prijaviti Hrvatski mladi prvaci u ljepoti i svi internacionalni prvaci i nacionalni prvaci zemalja koje priznaje FCI izuzev šampiona slijedećih zemalja: Bugarske, Moldavije, Gruzije, Cipra, Crne Gore i Makedonije.

Prvak prvaka će suditi tri suca:
Revaz Khomasuridze iz Rusije,
Karl Reisinger iz Austrije i
Damir Skok iz Hrvatske.

Prvak prvaka je kinološka manifestacija puna dinamike i uzbuđenja do samoga kraja.
Natjecanje se odvija u dva dijela. Prvi dio je predselekcija koju prolaze svi prijavljeni psi.
Predselekcija je  bodovno ocjenjivanje od 1 do 10 kod sva tri suca.
Ovo ocjenjivanje će biti u subotu nakon završetka izložbe, odvija se vrlo brzo,
a pas prelazi iz kruga u krug kako bi ga svaki sudac bodovao.
Suci prilikom predselekcije ne komuniciraju,
niti znaju kakve bodove je pas dobio kod drugih sudaca.
Posebna komisija odmah nakon ocjenjivanja uzima sve tri bodovne liste pojedinog psa,
a podaci se zbrajaju u kancelariji.

Nakon ovog dijela biti će stanka od 90 minuta koja će biti dovoljna da se svi natjecatelji i suci osvježe, presvuku i urede za svečanu večeru na kojoj će biti finale.
Zajednički odlazak na svečanu večeru sa svim prijavljenim psima predviđen je za 20 sati,
kada će kolona sudaca i natjecatelja organizirano krenuti s Borika prema centru Zadra,
gdje će biti osigurano parkiralište.
Svečana večera će se održati u zadarskom Arsenalu,
koji je s veseljem prihvatio domaćinstvo ovog neobičnog događanja.
Ovaj prostor je u Zadru poznat kao mjesto ekskluzivnih priredbi i
uvjereni smo da će i naši izlagači u njemu uživati.

U 21 sat će početi drugi dio, objava predselekcijskih rezultata, a 32 psa koja su osvojila najveći broj
bodova idu dalje u izbor prvaka među prvacima. Javnim izvlačenjem brojeva određuju se parovi koji će se dalje natjecati. Suci više ne komuniciraju s vodičima i psima, ocjenjuju „na viđeno“ da li se opredjeljuju za jednog ili drugog psa iz para. Psi stoje na oznakama crvene ili plave boje, a suci svjetlosnim znakom glasaju za crvenog ili plavog. Suci su fizički razdvojeni, ne komuniciraju, niti u trenutku ocjenjivanja znaju kako odlučuju druga dvojica. „Pobjeđeni“ napušta selekciju, a pobjednik ide dalje s pobjednikom iz idućeg para i tako do kraja dok ne ostanu samo dva psa, samo posljednji par. U tom trenutku natjecanje će biti na vrhuncu i nakon zadnjeg glasanja proglasit ćemo pobjednika.
Ovo dinamično natjecanje biti vrlo brzo,
pa ćemo pobjednika saznati za odprilike sat vremena.

Nakon čestitanja i fotografiranja prepustit ćemo se užitku opuštanja
u zadarskoj mirnoj i toploj večeri i delicijama koje će nam servirati.

Ova večer zahtjeva formalnu, svečanu odjeću, a psi će uz blješteće ogrlice,
povodnike i sprejeve s miomirisima trebati imati i kaveze gdje će se
mirno odmarati za vrijeme trajanja večere.

Pristupnina za prijavu je 250 kn za domaće izlagače, odnosno 35 eura za strance,
što podrazumijeva i večeru za jednu osobu.

                           

ZADNJI ROK ZA PRIJAVU: 13.04.2012.
 

O ZADRU
ABOUT ZADAR
SUCI
JUDGES
Subota
Satuday, 28.04.2012.
Nedjelja
Sunday, 29.04.2012.
Ponedjeljak
Monday, 30.04.2012.
Utorak
Tuesday, 01.05.2012.
SUPREME
BEST IN SHOW ZADAR
PRVAK PRVAKA
CHAMPION OF CHAMPIONS
PROGRAM
SCHEDULE
UPISNINA
ENTRY FEE
ROKOVI PRIJAVE
ENTRY DEADLINE
SLANJE PRIJAVNICA
SENDING ENTRIES
FORMULAR PRIJAVNICE
ENTRY FORM
REKLAME
ADVERTISING
SMJEŠTAJ
ACCOMODATION
KONTAKT
CONTACT
BEST IN SHOW REZULTATI
BEST IN SHOW RESULTS
FOTOGALERIJA
PHOTOGALLERY

INTERNATIONAL CHAMPION OF CHAMPIONS
ZADAR  - 28.04.2012

After being held for eight years in Zagreb, the International Champion Of Champions in 2012 is moving to Zadar.  As spring show destination number 1, Zadar with its four International shows from Saturday 28th  til Tuesday  1st of May. Given the special position of the show in autocamp on the beach and numerous accommodation facilities of which is certainly the most interesting one at the show ground ,or in campers or rent mobile homes close to show rings,  we can rightly expect a good number of exhibitors. Our most glamorous project was joined this time with above mentioned shows and considering the interest of exhibitors we believe that the number of entries will be high as well.
We have liberalized the requirements for applying to this competition, so that from this year for the competition can apply also Croatian Junior champions in beauty and all the International and National champions of countries recognized by the FCI  except the following countries: Bulgaria, Moldova, Georgia, Cyprus, Montenegro and of Macedonia.

Champion of Champions will be judged by three judges:
Mr. Revaz Khomasuridze from Russia,
Mr. Karl Reisinger from Austria and
from Croatia Mr. Damir Skok.


Champion of Champions is a canine event full of dynamic and excitement to the end. The competition takes place in two parts. The first part is the Pre-selection, through which pass all dogs entered . Pre-selection is taking part at all 3 judges, and they give points from 1-10 to each dog.

 This evaluation will be held on Saturday after the end of the show, it is happenning  very rapidly, and the dog goes from ring to ring  to every judge so he could grade him. Judges during the preselection do not communicate, nor do they know how many points the dog got from the other judges. Special Commission immediately takes all three evaluation score sheets of each dog, and the data is summing in the office.
After this part there will be a break of 90 minutes that will be enough for all competitors and judges  to refresh, to change clothes for the gala dinner on which will be held the final. The dinner accompanied with all dogs, is scheduled for 20:00 pm, when the column of the judges and contestants start with an organized moving from Borik toward the center of Zadar, where will be a lot of  parking space . Gala Dinner will be held in Zadar Arsenal, who gladly accepted the household of unusual event . This area is known in Zadar as the place of exclusive events and we are confident that our exhibitors will enjoy it.

At 21:00 pm will begin the second part, the announcement of pre-selection results, and 32 dogs that received the highest score of points go further.  Pairs of the dogs will be determined by public drawing of numbers.  Judges no longer communicate with the handlers or dogs, they just "evaluate what they see" choosing one of the dogs from the pair.  Dogs are standing on red or blue circle, and the judges vote with light signal for the  red or blue one. . Judges are physically separated, do not communicate, and they don’t even know in the time of evaluation how the other two voted. "Defeated" leaves the selection and the winner goes ahead with the winner of the next pair and so on until  there is only two dogs left, only one pair.  At this point the competition will be at its peak and after the last vote will be declared the winner. This dynamic event will be very quick, so we'll know the winner for approximately one hour.

After greetings and photographs we will let ourselves  to the pleasure of relaxing in the quiet  and warm evening of Zadar and delicacies that  we will be served.
This dinner requires a formal  outfit, and the cages for the dogs will be obligatory as well so the dogs can rest in the special part of the restaurant.

Application fee is 35 euros for foreigners,
which includes dinner for one person also.

              

ENTRY DEADLINE: 13.04.2012

 

Hrvatski Kinološki Savez / Croatian Kennel Club