Skip to main content

Usvajaju se prijedlozi Referade za kadrove i priredbe za organizatore izložbi pasa kako slijedi:
– prijavnica za izložbu obavezno se dostavlja na odobrenje u HKS najkasnije 45 dana prije termina manifestacije;
– zadnji rok prijava na izložbe mora završiti najkasnije 10 dana prije izložbe;
– nakon održane manifestacije organizator mora dostaviti dva kataloga izložbe s upisanim svim rezultatima u oba kataloga, odnosno tri kataloga za međunarodne izložbe pasa;
– sve ostale materijale s izložbe organizatori su dužni sami čuvati pet godina unazad, te ukoliko žele mogu dostaviti isključivo skenirane ocjenske liste u HKS u elektronskom obliku